Konstrukcijska analiza tekstilnih materijala u dijagnostičkom istraživanju predmeta

Autor: Mateo Miguel Kodrič Kesovia
Mentorica: Danijela Jemo, asistentica

Diplomski studij restauracije i konzervacije, smjer restauracije i konzervacije tekstila
V. godina
Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku

Sažetak
Mateo Miguel Kesovia(Analiza svih tekstilnih materijala iz fundusa liturgijskog ruha iz crkvice Navještenja Blažene Djevice Marije na otoku Lokrumu) Tekstilni materijali se mogu klasificirati po svojoj tipologiji, kao što se može identificirati razdoblje i porijeklo njihovog nastanka. Međutim, u odsutnosti postojeće dokumentacije i izvornih podataka, oznaka radionice ili datuma nastanka, tekstil se mora definirati na osnovu svojih tehničkih parametara i stila izrade. Ova nedestruktivna analiza ima brojne primjene u konzervaciji-restauraciji tekstila (u dokumentarne svrhe), kao i u povijesti umjetnosti (pri navođenju stručnog termina u literaturi ili u muzejskim katalozima). Dobiveni rezultati mogu usmjeriti i odrediti primjerenu metodu konzervatorsko-restauratorskog zahvata kojom će se tekstilni predmet podvrgnuti, a uz izradu cijelovite dokumentacije materijala omogućuje se izrada kopije istih. Ovim radom će se obraditi detaljna analiza konstrukcijskih parametara, tj. strukturna i tehnološka analiza tkanina (veza i tkanja) od kojih su sastavljeni svi predmeti liturgijskog ruha iz crkvice Navještenja Blažene Djevice Marije na otoku Lokrumu. Na temelju navedene analize i kombinacije veza u tkanju odredit će se (i povezati) različiti materijali i efekti na povijesnim tekstilima s nomenklaturom koja je sukladna odredbama međunarodne organizacije C.I.E.T.A (Centre International d'Etude des Textiles Anciens). Ovako temeljito definirane odredbe još ne postoje u Hrvatskoj, što samo pridonosi potrebi za njihovim stvaranjem ili preuzimanjem (prevođenjem).

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Kratka biografija autora
Rođen 1987. godine u Dubrovniku, Mateo Miguel Kodrič Kesovia je od 2006. redovan student restauracije tekstila na Odjelu za umjetnost i restauraciju Dubrovačkog sveučilišta. U sklopu naobrazbe, dio predavanja je odslušao u Palazzo Spinelli – Istituto per l'Arte e il Restauro, u Firenci. Preddiplomski studij polaže 2009. na temu "Konzervacija i restauracija crvenog kompleta iz crkvice Navještenja Blažene Djevice Marije na Lokrumu", nakon kojeg upisuje i diplomski studij na istoimenom sveučilištu. Kao sudionik Erasmus programa, jedan semestar proveo je na Institutu za konzervaciju i restauraciju, Sveučilišta za primijenjene umjetnosti u Beču. Položio je specijalizirani tečaj prepoznavanja, analiziranja i katalogiziranja tekstila – CIETA u Fondazione della Arte setta Lisio, u Firenci. Tijekom studija nagrađen je s Cum Laude diplomom i Rektorovom nagradom.

 

STRUCTURAL ANALYSIS OF TEXTILE MATERIALS IN DIAGNOSTIC INVESTIGATIONS OF OBJECTS

Summary
(Analysis of all textile materials from the collection of liturgical vestments from the church of Annunciation of the Blessed Virgin Mary on island Lokrum) Textile materials can be classified by type and its date and place of origin often can be identified. But in the absence of existing documentation and original marks, giving marker or date, textiles must be determined based on its technical features and style. This non-destructive analysis has numerous applications in textile conservation-restoration (as documentation), as well as in art history (in terms of citing professional terms in literature or in museum catalogs). The results can direct and determine the appropriate method of conservation and restoration for textile objects, while a thorough documentation of present materials may allow its reproduction. This presentation will cover a detailed analysis of structural parameters, i.e. structural and technological analysis of fabrics (of embroidery and weaving) used in liturgical vestments from the church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary on the island of Lokrum. Based on the analysis and combination of weaving, different materials and effects on historical textiles will be determined with professional terms according to the regulations of the international oraganisation C.I.E.T.A. Similar defined regulations do not exist in Croatia, which only emphasizes the need for its creation or acquisition (and translation).