Konzervatorsko-restauratorski zahvati na stropnom osliku palače Bajamonti – Dešković u Splitu

Autorica: Anđela Razlog
Mentori: Mr. sc. Tonči Borovac, docent; dr. sc. Branko Matulić, izvanredni profesor

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij konzervacije-restauracije, specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija zidnog slikarstva i mozaika
IV. godina 
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju

Andjela RazlogSažetak
Rezidencijalnu palaču znamenitoga splitskoga gradonačelnika Antonija Bajamontija, izgrađenu u 19. stoljeću, znatno obogaćuje, uz ostale umjetničke ukrase, stropni oslik u tri salona prvoga kata, pripisan slikaru Antoniju Zuccaru. Osim oštećenja koja su nastala prirodnim propadanjem materijala, oslik je u više navrata oštećen izravnim zahvatima na stropu; nestručnim popravcima oštećenja na žbuci i bojenom sloju, ugradnjom električnih instalacija, te poglavito građevinskim radovima na drugom katu, koji su uključivali i postavljanje arimiranobetonske konstrukcije. Uz to je vidljiv utjecaj neizravnih uzroka oštećenja, primjerice intervencija na nosivim zidovima i lukovima u prizemlju, koji su poremetili statiku građevine. Godine 2003. djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda započinju planiranje zahvata, kojima bi se zaštitilo oslikane površine. U jednoj je prostoriji trebalo potpuno odvojiti oslikani strop od drvenog nositelja, dok je u drugoj, s manje oštećenim oslikanim stropom, trebalo osmisliti način na koji će se strop učvrstiti za izvornu konstrukciju, bez da se od nje odvoji. Radove na oslicima pratilo je nekoliko generacija studenata konzervacije-restauracije splitske Umjetničke akademije. Sažetak radova bit će predstavljen u predavanju.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Kratka biografija autorice 
Anđela Razlog rođena je 1990. godine u Zadru, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Godine 2008. upisuje Umjetničku akademiju u Splitu, smjer Konzervacija-restauracija. Opredjeljuje se za specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija zidnog slikarstva i mozaika. U sklopu programa Erasmus, šesti je semestar provela na Koninklijke academie voor schone kunsten u Antwerpenu, na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju kamena. Praktična iskustva stjecala je i kroz suradnju s Hrvatskim restauratorskim zavodom u Zadru, na Odjelu za restauraciju štafelajnog slikarstva i metala.

 

CONSERVATION AND RESTORATION OF PAINTED CEILINGS IN THE BAJAMONTI – DEŠKOVIĆ PALACE IN SPLIT

Summary
The residential palace of Antonio Bajamonti, a renown mayor of city of Split, built in the nineteenth century, has been significantly enriched, along with other artistic decorations, by paintings found in three of its representative lounges on the first floor, attributed to painter Antonio Zuccaro. Besides the damage which eventually occured by natural decay of materials, wall paintings were repeatedly damaged during direct interventions on the ceiling; improper repair of damage in mortar and paint layer, installation of electrical system, and especially the construction work on the second floor, which included placing reinforced concrete layer above paintings. Next to the specified causes, impact of indirect causes of damage, such as interventions carried on the supporting walls and arches on the ground floor, which disturbed static of the building, was apparent. In 2003, the employees of the Croatian Institute for Conservation begin planning the project which would ensure protection of the painted surfaces. Because of the specified reasons, in one of the rooms it was necessary to completely separate the painted ceiling from its wooden support, while in the other, containing a ceiling with a fewer damage, a way for the consolidation of its original structure without separating it from support has been devised. Several generations of students from the Department for Conservation – Restoration of the Arts Academy in Split were involved in conservation of painted ceilings, and the lecture will include summary of these works.